English Polski

prof. dr hab. Józef Spałek

Józef Spałek

Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki

Pokój:D-2-69
Telefon:12 664 4685
e-mail:jozef.spalek@uj.edu.pl
adres: ul. Łojasiewicza 11, PL-30 348 Kraków
książka książka2

Przebieg kariery naukowej

 • Studia w zakresie fizyki teoretycznej (praca magisterska z teorii cząstek elementarnych) ukończyłem w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1969 r.
 • Doktorat w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Zakład Fizyki Ciała Stałego) w 1975 r.
  Promotor: Prof. dr hab. Janusz Morkowski, IFM PAN, Poznań
  Praca wyróżniona Nagrodą Ministra III stopnia.
 • Habilitacja: Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1981 r.
  Rozprawa wyróżniona Nagrodą Ministra II stopnia.
 • Profesor nadzwyczajny: Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 1991 r. (tytuł Profesora od 20 stycznia 1993 r.).
 • Profesor zwyczajny: Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1 kwietnia 1998 r.
 • Odbyte staże zagraniczne dłuższe: 1978-79 Imperial College, Londyn – postdoctoral fellow; 1983/84 – Uniwersytet Paryski (Orsay i Villetaneuse) – post rouge; 1988 – 90 Uniwersytet Purdue (USA) – visiting professor; 1995/96 – Harvard University – visiting scholar. Poza tym odbyłem szereg wyjazdów krótszych (3 – 6 miesięcy).
 • Kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2002 (w tym czasie liczba doktorantów zwiększyła się od 50-ciu do ponad 100).
 • Członek Rady Nauki (Komitet Polityki Naukowej) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2004-2010
 • Obecne stanowisko: Profesor zwyczajny w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od chwili utworzenia w 1994 r.; Kierownik Linii Badawczej IV: Materiały i Układy Kwantowe w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii w Akademii Górniczo-Hutniczej - 2013-2017.
 • Kierownik Projektu TEAM przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na lata 2011-2015.
 • Kierownik Projektu naukowo-badawczego MAESTRO przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) na lata 2012-2018.
 • Kierownik Projektu naukowo-badawczego OPUS przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) na lata 2019-2021.
 • Członek zagraniczny Włoskiej Akademii Nauki i Literatury (Accademia di Scienze e Lettere, Istituto Lombardo), od 2006 r. Zobacz certyfikat
 • Członek Academia Europaea, od 2019 r. Zobacz certyfikat
 • Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, od 2020 r. Zobacz certyfikat
 • Członek Union of Pure and Applied Physics (IUPAP); Commission C.9 Magnetism, kadencja 2022-2024.

Główne osiągnięcia naukowe

 • Pierwsza ilościowa interpretacja wzbudzeń powierzchniowych fal spinowych (w pracy doktorskiej,1974-76) w ferromagnetykach
 • Wyprowadzenie (1976) fundamentalnego modelu, znanego obecnie jako model t-J i zastosowanie go do opisu układów skorelowanych , rozpracowanego z A. M. Olesiem i K. A. Chao
 • Podanie pierwszej ilościowej teorii (1982-3, razem z T. Dietlem) teorii związanego polaronu magnetycznego w półprzewodnikach (pół) magnetycznych
 • Sformułowanie termodynamiki statystycznej przejścia metal-izolator (1986-1989) typu Motta-Hubbarda i zastosowanie jej do opisu V2O3 i NiS2-xSex, ropracowanej z J. M. Honigiem i współpr., wraz z porównaniem z eksperymentem
 • Wprowadzenie ścisłego języka opisu parowania w przestrzeni rzeczywistej poprzez tzw. wyprojektowane operatory par lokalnych i propozycja uniwersalności tego parowania dla nadprzewodników wysokotemperaturowych i ciężkofermionowych (1988-1991)
 • Odkrycie (fundamentalna propozycja) spinowo-zależnych mas kwazicząstki w układach skorelowanych (1990-1995), odkrytych (2003-2005) przez grupę Cambridge/Grenoble
 • Zaproponowanie nowego kwantowego punktu krytycznego na granicy izolator Kondo-ciecz nielandauowska oraz uniwersalności skalowania własności izolatorów Kondo (2005) wraz z potwierdzeniem doświadczalnym (razem z A. Ślebarskim 2005-2008)
 • Oryginalna propozycja nowego mechanizmu parowania trypletowego poprzez oddziaływanie typu Hunda (2001) dla nadprzewodników ferromagnetycznych (w rozpracowaniu z M. Zegrodnikiem)
 • Zaproponowanie nowej metody obliczeń struktury elektronowej w układach nanofizycznych, bazującej na metodzie ścisłej diagonalizacji połączonej z optymalizacją ab initio funkcji falowej (tzw. metoda EDABI, 2000r.); rozpracowanie metody z A. Rycerzem i współpracownikami
 • Zaproponowanie nowego typu kwantowego punktu krytycznego przy metalizacji Fe3O4 (2008r.); analiza danych eksperymentalnych razem z A. Kozłowskim, Z Kąkolem i współpracownikami.
 • Sformułowanie statystycznie konsystentnej wersji tzw. znormalizowanej teorii średniego pola dla układów skorelowanych (2010-2011, razem z J. Jędrakiem i J. Kaczmarczykiem)
 • Obecnie: sformułowanie jednolitej teorii nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego i w układach ciężkich fermionów (wyjście poza teorię zrenormalizowanego pola średniego) w oparciu o rozwiniecie diagramatyczne funkcji wariacyjnej (metoda DEGWF), wraz z uwzględnieniem kwantowych fluktuacji spinowych i ładunkowych - od 2013r., opracowanej razem z J. Kaczmarczykiem J Buenemannem, M. Zegrodnikiem i M. Fidrysiakiem.
 • Pracuje także nad kwestią rozróżnialności cząstek kwantowych ze spinowo-zależną masą efektywną, a także nad fundamentalnymi implikacjami tego zjawiska dla fizyki kwantowej.

Dorobek naukowy "ilościowo"

 • Ponad 300 opublikowanych prac, w tym: około 15 artykułów przeglądowych, około 80 prac opublikowanych w Physical Review B i 6 prac opublikowanych w Physical Review Letters
 • Liczba cytowań sumaryczna: około 4300 (bez autocytowań)
 • Index Hirscha: 38
 • Byłem promotorem 23. przewodów doktorskich; obecnie mam 1. doktoranta
 • Około 4–5 referatów zaproszonych w roku, wygłaszanych na międzynarodowych konferencjach i szkołach
 • Referaty naukowe w praktycznie wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce (5 - 8 rocznie)

Otrzymane wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Ministra (3-krotnie, przed rokiem 2000), w tym: III stopnia za rozprawę doktorską (1975) oraz II stopnia za rozprawę habilitacyjną (1984)
 • Nagroda III Oddziału PAN, 1984
 • Nagrody Rektora AGH (3-krotnie) oraz Rektora UJ (2010)
 • Nagroda PAN im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1997
 • Laureat subsydium profesorskiego (MISTRZ), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2003-2007
 • Stypendium im. S. Estreichera (UJ), 2000
 • Indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2001
 • Stypendium im. A. Krzyżanowskiego (UJ), 2002
 • Srebrny medal im. Aleksandra Volty przyznany przez Uniwersytet w Pavii za udział w utworzeniu Programu "European Doctorate in Physics", 2003, zobacz medal
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), 2005
 • Laureat programu TEAM, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), 2011-15 (finansowany do 2015r.)
 • Grant MAESTRO, Narodowe Centrum Nauki (NCN), 2012-2018
 • Grant OPUS, Narodowe Centrum Nauki (NCN), 2019-2021
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2015
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów, 2016, za wkład, w skali światowej, do teorii silnie skorelowanych elektronów, w tym za wprowadzenie modelu teoretycznego oddziaływań wymiennych i związanego z nimi parowania elektronów w przestrzeni rzeczywistej w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych i innych układach skorelowanych
 • Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 2016, za badania układów silnie skorelowanych, a w szczególności za sformułowanie modelu t-J ⇒ link
 • Laureat Medalu Mariana Smoluchowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 2019 r. zobacz medal, dyplom

Książki/ Wybrane rozdziały w monografiach

 • J. M. Honig and J. Spałek, Monograph: A Primer to the Theory of Critical Phenomena, Elsevier Science, Amsterdam 2018, 242 str.; spis treści
 • J. Spałek, Wstęp do Fizyki Materii Skondensowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, 480 str.; spis treści
 • Proceedings of the XVI National Conference of Superconductivity, Zakopane 2013, Acta Phys. Polonica A vol. 126, No. 4A (2014), Guest Editors: J. Spałek and D. Goc-Jagło
 • J. Spałek Superconductivity Mechanism in Encyclopedia of Physical Science and Technology, vol.16, pp. 235-274, 2nd Edition, Academic Press, San Diego (2002)
 • J. Spałek and J. M. Honig, Metal Insulator Transitions, Exchange Interactions and Real Space Pairing in: Studies of High-Temperature Superconductors, edited by A. Narlikar (Nova Science, New York, 1991), vol. 8, pp. 1-67
 • Transition-Metal Compounds: Insulators, Metals, Superconductors, Special Issue in Phys. Chem. Solids, vol. 88, No. 1 (1990) Guest Editors: J. Spałek and C. N. R. Rao, Academic Press, San Diego; Introduction & Chapter: J. Spałek, Fermi Liquid Behavior and the Metal-Insulator Transition of Almost Localized Electrons: A Brief Theoretical Review and an Application to V2O3 System, pp. 70-88
 • Publikacje

   1. M. Hendzel, M. Fidrysiak, and J. Spałek, Many-particle covalency, ionicity, and atomicity on example of simple molecules - revisited, arXiv: 2202.05860 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   2. J. Spałek, M. Fidrysiak, M. Zegrodnik, and A. Biborski, Superconductivity in high-Tc and related strongly correlated systems from variational perspective: Beyond mean field theory, Physics Reports , 959 (2022) pp. 1-117 ⇒ link
   3. M Zegrodnik, A Biborski, M. Fidrysiak, and J. Spałek, Superconductivity in the three-band model of cuprates: nodal direction characteristics and influence of intersite interactions, J. Phys.: Condens. Matter 33 415601 (2021), pp. 1-8 ⇒ link; arXiv: 2009.04922 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   4. R. Kurleto, M. Fidrysiak, L. Nicolai, J. Minár, M. Rosmus, Ł. Walczak, A. Tejeda, J. E. Rault, F. Bertran, A. P. Kądzielawa, D. Legut, D. Gnida, D. Kaczorowski, K. Kissner, F. Reinert, J. Spałek, and P. Starowicz, Photoemission signature of momentum-dependent hybridization in CeCoIn5, Phys. Rev. B 104 125104 (2021), pp. 1-14 ⇒ link
   5. M. Fidrysiak, and J. Spałek, Unified theory of spin and charge excitations in high- Tc cuprate superconductors: A quantitative comparison with experiment and interpretation, Phys. Rev. B 104 L020510 (2021), pp. 1-8 ⇒ link; arXiv: 2104.12812 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   6. M. Fidrysiak, D. Goc-Jagło, and J. Spałek, Collective spin and charge excitations in the t-J-U model of high-Tc cuprates, J. Mag. Magn. Mat., 168395 (2021) pp. 1-5 ⇒ link; arXiv: 2107.02152 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   7. M. Zegrodnik, P. Wójcik, and J. Spałek, Superconducting dome with extended s-wave pairing symmetry in the heavily hole-overdoped copper-oxide planes, Phys. Rev. B 103 144511 (2021), pp. 1-8 ⇒ link
   8. M. Fidrysiak, and J. Spałek, Universal collective modes from strong electronic correlations: Modified 1/Nf theory with application to high-Tc cuprates, Phys. Rev. B 103 165111 (2021), pp. 1-27 ⇒ link; arXiv: 2012.06630 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   9. J. Spałek and Danuta Goc-Jagło Electronic Correlations and Metal-Insulator Transitions, Chapter in the Switching effects in transition metal oxides, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-21316-9, 2021, pp. 223-244 ⇒ link
   10. J. Spałek, The Bose-Einstein statistics: Remarks on Debye, Natanson, and Ehrenfest contributions and the emergence of indistinguishability principle for quantum particles, Stud. Hist. Scien. 19 (2020), pp. 422-441 ⇒ link
   11. J. Spałek, Mott Physics in Correlated Nanosystems: Localization-Delocalization Transition by the Exact Diagonalization Ab Initio Method, Chapter in the Topology, Entanglement, and Strong Correlations Modeling and Simulation, Vol. 10, Eva Pavarini and Erik Koch (eds.), Verlag des Forschungszentrum Jülich, ISBN 978-3-95806-466-9 (2020), pp. 7.1-7.38 ⇒ link
   12. A. Biborski, M. Zegrodnik, and J. Spałek, Superconducting properties of the hole-doped three-band d-p model studied with minimal-size real-space d-wave pairing operators, Phys. Rev. B 101 214504 (2020), pp. 1-9 ⇒ link
   13. J. Spałek, Strongly Correlated Quantum Matter: A Subjective Overview of Selected Fundamental Aspects Acta Phys. Polon. B 51 No. 5, (2020), pp. 1147-1186 ⇒ link
   14. M Zegrodnik, A Biborski, and J. Spałek, Superconductivity and intra-unit-cell electronic nematic phase in the three-band model of cuprates, European Physical Journal B 93, 183 (2020), , pp. 1-8 ⇒ link, arXiv: 1909.03701 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   15. M. Fidrysiak, and J. Spałek, Robust Spin and Charge Excitations Throughout High-Tc-cuprate Phase Diagram From Incipient Mottness, Phys. Rev. B 102 014505 (2020), pp. 1-11 ⇒ link; arXiv: 1912.06232 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   16. M. Fidrysiak, D. Goc-Jagło, E. Kądzielawa-Major, P. Kubiczek, and J. Spałek, Coexistent spin-triplet superconducting and ferromagnetic phases induced by the Hund's rule coupling and electronic correlations II: Effect of applied magnetic field, Phys. Rev. B 99 205106 (2019), pp. 1-13 ⇒ link; arXiv: 1902.08444 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   17. M. Zegrodnik, A. Biborski, M. Fidrysiak, and J. Spałek, Superconductivity in the three-band model of cuprates: Variational wave function study and relation to the single-band case, Phys. Rev. B 99 104511 (2019), pp. 1-12 ⇒ link
   18. M. Zegrodnik and J. Spałek, Incorporation of charge- and pair-density-wave states into the one-band model of d-wave superconductivity, Phys. Rev. B 98 155144 (2018), pp. 1-8 ⇒ link
   19. M. Fidrysiak, M. Zegrodnik, and J. Spałek, Unconventional topological superconductivity and phase diagram for an effective two-orbital model as applied to twisted bilayer graphene, Phys. Rev. B 98 085436 (2018), pp. 1-10 ⇒ link
   20. A. Biborski, A. P. Kądzielawa, and J. Spałek, Atomization of correlated molecular-hydrogen chain: A fully microscopic variational Monte Carlo solution, Phys. Rev. B 98 085112 (2018), pp. 1-12 ⇒ link
   21. J. M. Honig and J. Spałek, Monograph: A Primer to the Theory of Critical Phenomena, Elsevier Science, Amsterdam 2018, 242 str.; spis treści
   22. M. Fidrysiak, M. Zegrodnik, and J. Spałek, Realistic estimates of superconducting properties for the cuprates: reciprocal-space diagrammatic expansion combined with variational approach, J. Phys.: Condensed Matter 30, 475602 (2018), pp. 1-22 ⇒ link; arXiv: 1807.02681 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   23. E. Kądzielawa-Major, M. Fidrysiak, P. Kubiczek, and J. Spałek, Spin-triplet paired phases inside a ferromagnet induced by Hund's rule coupling and electronic correlations: Application to UGe2, Phys. Rev. B 97 224519 (2018), pp. 1-10 ⇒ link
   24. M. Zegrodnik and J. Spałek, Stability of the coexistent superconducting-nematic phase under the presence of intersite interactions, New J. Phys. 20 063015 (2018), pp. 1-13 ⇒ link
   25. M. Fidrysiak and J. Spałek, Stable high-temperature paramagnons in a three-dimensional antiferromagnet near quantum criticality: Application to TlCuCl3, Phys. Rev. B 95 174437 (2017) ⇒ link
   26. M. Abram, M. Zegrodnik, and J. Spałek, Antiferromagnetism, charge density wave, and d-wave superconductivity in the extended t-J-U model: role of intersite Coulomb interaction and a critical overview of renormalized mean field theory, J. Phys.: Condensed Matter 29, 365602 (2017) ⇒ link
   27. M. Zegrodnik and J. Spałek Universal properties of high-temperature superconductors from real-space pairing: Role of correlated hopping and intersite Coulomb interaction within the t-J-U model, Phys. Rev. B 96 054511 (2017) ⇒ link
   28. A. Biborski, A. P. Kądzielawa, and J. Spałek, Metallization of solid molecular hydrogen in two dimensions: Mott-Hubbard-type transition, Phys. Rev. B 96 085101 (2017) ⇒ link
   29. M. Zegrodnik and J. Spałek, Effect of interlayer processes on the superconducting state within the t-J-U model: Full Gutzwiller wave-function solution and relation to experiment, Phys. Rev. B 95 024507 (2017) ⇒ link
   30. J. Spałek, M. Zegrodnik, and J. Kaczmarczyk, Universal properties of high-temperature superconductors from real-space pairing: t-J-U model and its quantitative comparison with experiment, Phys. Rev. B 95 024506 (2017) ⇒ link
   31. J. Spałek, Liquids, Theory of: Fermi Liquids, Chapter in the Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, Oxford: Elsevier; 2016. str. 1-20 (2016) ⇒ link
   32. A. Biborski, A. P. Kądzielawa, A. Gorczyca-Goraj, E. Zipper, M. M. Maśka, and J. Spałek, Dot-ring nanostructure: Rigorous analysis of many-electron effects, arXiv: 1605.01195 [cond-mat.str-el] ⇒ link; Sci. Rep. 6 29887 (2016) ⇒ link
   33. M. M. Wysokiński, J. Kaczmarczyk, and J. Spałek, Correlation-driven d-wave superconductivity in Anderson lattice model: Two gaps, Phys. Rev. B 94 024517 (2016) ⇒ link
   34. M. Abram, M. Zegrodnik, and J. Spałek, Antiferromagnetism, charge density wave and d-wave superconductivity in the t-J-U-V model of correlated electrons, arXiv: 1607.05399 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   35. M. Abram, M. M. Wysokiński, and J. Spałek, Tricritical wings in UGe2: A microscopic interpretation, J. Mag. Magn. Mat. 400 (2016), pp. 27-30 ⇒ link; arXiv: 1509.06661 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   36. A. P. Kądzielawa, A. Biborski, and J. Spałek, Discontinuous transition of molecular-hydrogen chain to the quasi-atomic state: Exact diagonalization - ab initio approach, arXiv: 1506.03356 [cond-mat.str-el] ⇒ link; Phys. Rev. B 92 161101(R) (2015) ⇒ link
   37. M. M. Wysokiński, J. Kaczmarczyk, and J. Spałek, Gutzwiller Wave-Function Solution for Anderson Lattice Model: Emerging Universal Regimes of Heavy Quasiparticle States, arXiv: 1505.07003 [cond-mat.str-el] ⇒ link; Phys. Rev. B 92 125135 (2015) ⇒ link
   38. P. Wójcik, M. Zegrodnik, and J. Spałek, Fulde-Ferrell state induced by the orbital effect in the superconducting nanowire, Phys. Rev. B 91 224511 (2015) ⇒ link; arXiv: 1502.04988 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   39. A. Biborski, A. P. Kądzielawa, and J. Spałek, Combined shared and distributed memory ab-initio computations of molecular-hydrogen systems in the correlated state: process pool solution and two-level parallelism, Comp. Phys. Comm. 197 pp. 7-16 (2015) ⇒ link; arXiv: 1504.00500 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   40. M. Zegrodnik and J. Spałek, Spontaneous Appearance of the Spin-Triplet Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov Phase in a Two-Band Model: Possible Application to LaFeAsO1-xFx, J. Supercond. Nov. Magn. 28 pp. 1155-1160 (2015) ⇒ link
   41. M. M. Wysokiński, M. Abram, and J. Spałek, Criticalities in the itinerant ferromagnet UGe2, Phys. Rev. B 91 081108(R) (2015) ⇒ link; arXiv: 1411.7937 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   42. J. Spałek, From correlations to unconventional superconductivity, Phil. Mag. B, 95, pp. 451-452, 2015 ⇒ link;
   43. J. Spałek, Fifty years of Hubbard and Anderson lattice models: from magnetism to unconventional superconductivity - A brief overview, Phil. Mag. B, 95, pp. 649-660, 2015 ⇒ link; arXiv: 1410.4959 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   44. J. Spałek, Foreword, Proceedings of the XVI National Conference on Superconductivity and Strongly Correlated Systems, Zakopane, October, 2013, edited by J. Spałek and D. Goc-Jagło, Acta Phys. Pol. A 126, A5-A6 (2014) ⇒ link
   45. M. M. Wysokiński, M. Abram, and J. Spałek, Criticalities in the itinerant ferromagnet UGe2, Phys. Rev. B 91 081108(R) (2015) ⇒ link; arXiv: 1411.7937 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   46. J. Spałek, Foreword, Proceedings of the XVI National Conference on Superconductivity and Strongly Correlated Systems, Zakopane, October, 2013, edited by J. Spałek and D. Goc-Jagło, Acta Phys. Pol. A 126, A5-A6 (2014) ⇒ link
   47. M. Zegrodnik and J. Spałek, Spontaneous appearance of the paired state with nonzero Cooper-pair momentum: Possible application to the iron pnictides, Phys. Rev. B 90 174507 (2014) pp. 1-8, ⇒ link
   48. A. P. Kądzielawa, A. Bielas, M. Acquarone, A. Biborski, M. M. Maśka, and J. Spałek, H2 and (H2)2 molecules with ab initio optimization of wave functions in correlated state: electron-proton couplings and intermolecular microscopic parameters , New J. Phys. 16 123022(2014), pp. 1-26
    ⇒ link; arXiv: 1405.1577 [cond-mat.str-el] ⇒ link
   49. E. Kądzielawa-Major and J. Spałek, Anderson-Kondo Lattice Hamiltonian from the Anderson-Lattice Model: A Modified Schrieffer-Wolff Transformation and the Effective Exchange Interactions, Acta Phys. Pol. A 126, A100-A103 (2014) ⇒ link
   50. H. Bednarski and J. Spałek, Effect of thermodynamic fluctuations of magnetization on the bound magnetic polaron state in ferromagnetic semiconductors, New J. Phys. 16 093060 (2014), pp. 1-18
    ⇒ link
   51. M. M. Wysokiński, M. Abram, and J. Spałek, Ferromagnetism in UGe2: A microscopic model, Phys. Rev. B 90, 081114(R) (2014) pp. 1-5 ⇒ link
   52. J. Kaczmarczyk, J. Buenemann, and J. Spałek, High temperature superconductivity in the two-dimensional t-J model: Gutzwiller wave function solution, New J. Phys. 16 073018 (2014), pp. 1-30 ⇒ link
   53. M. Zegrodnik, J. Buenemann, and J. Spałek, Even-parity spin-triplet pairing by purely repulsive interactions for orbitally degenerate correlated fermions , New J. Phys. 16 033001 (2014), pp. 1-16
    ⇒ link
   54. M. M. Wysokiński and J. Spałek, Properties of an almost localized Fermi liquid in an applied magnetic field revisited: a statistically consistent Gutzwiller approach , J. Phys.: Condensed Matter 26, 055601 (2014), pp. 1-9 ⇒ link
   55. J. Spałek, M. Zegrodnik, Spin-triplet paired state induced by Hund’s rule coupling and correlations: a fully statistically consistent Gutzwiller approach, J. Phys.: Condensed Matter 25, 435601 (2013), pp. 1-7 ⇒ link
   56. M. Abram, J. Kaczmarczyk, J. Jędrak, and J. Spałek, d-wave superconductivity and its coexistence with antiferromagnetism in t-J-U model revisited: Statistically consistent Gutzwiller approach, arXiv: 1305.2727 [cond-mat.str-el] ⇒ link; Phys. Rev. B 88, 094502 (2013), pp. 1-10 ⇒ link
   57. J. Spałek, Emergence in Laws of Nature and Hierarchical Structure of Science, chapter in the book How Science Spies on Nature and How Technology Imitates Nature; edited by A. M. Kłonkowski & M. Jaskuła; Publisher: Wydawnictwo Uniwesytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, pp. 147-159
   58. M. Zegrodnik, J. Spałek, and J. Buenemann, Coexistence of spin-triplet superconductivity with magnetism within a single mechanism for orbitally degenerate correlated electrons: Statistically-consistent Gutzwiller approximation, arXiv:1304.4478 [cond-mat.str-el] ⇒ link; New J. Phys. 15 073050 (2013), pp. 1-22 ⇒ link
   59. A. P. Kądzielawa, J. Spałek, J. Kurzyk, and W. Wójcik, Extended Hubbard model with renormalized Wannier wave functions in the correlated state III: Statistically consistent Gutzwiller approximation and the metallization of atomic solid hydrogen, arXiv:1302.3364 [cond-mat.str-el] ⇒ link; Eur. Phys. J. B 86, 252 (2013) ⇒ link
   60. M. M. Wysokiński and J. Spałek, Seebeck effect in the graphene-superconductor junction, arXiv: 1301.7705 [cond-mat.str-el] ⇒ link; J. Appl. Phys. 113, 163905 (2013) ⇒ link
   61. J. Kaczmarczyk, J. Spałek, T. Schickling, and J. Buenemann, Superconductivity in the two-dimensional Hubbard model: Gutzwiller wave function solution, Phys. Rev. B 88, 115127, pp. 1-5 ⇒ link; ArXiv: 1210.6249 ⇒ link
   62. O. Howczak J. Kaczmarczyk, and J. Spałek, Pairing by Kondo interaction and magnetic phases in Anderson-Kondo lattice model: statistically consistent renormalized mean field theory, Phys. Stat. Solidi (b) 250, No. 3, 609–614 (2013) ⇒ link
   63. O. Howczak, J. Kaczmarczyk, J. Spałek, From magnetic and Kondo-compensated states to unconventional superconductivity in heavy fermions: a unified approach, arXiv: 1209.0621 ⇒ link
   64. O. Howczak and J. Spałek, Spin and Magnetic Field Dependences of Quasiparticle Mass in Ferromagnetic State of Heavy Fermions, J. Phys.: Conf. Ser. 391 012022, pp. 1-4 (2012) ⇒ link
   65. O. Howczak , J. Kaczmarczyk, and J. Spałek, Pairing by Kondo interaction and magnetic phases in Anderson-Kondo lattice model: statistically consistent renormalized mean field theory, Phys. Stat. Solidi B, in press
   66. O. Howczak , J. Kaczmarczyk, and J. Spałek, From magnetic and Kondo-compensated states to unconventional superconductivity in heavy fermions: a unified approach, submitted for publication; ArXiv: 1209.0621 ⇒ link
   67. M. Sadzikowski, J. Kaczmarczyk, and J. Spałek, Induced spin polarization via Andreev reflection from polarized phase of spin-triplet superconductor, Physica C 483, 217-221 (2012) ⇒ link
   68. H. Bednarski and J. Spałek, Application of pair approximation to bound-magnetic-polaron states in diluted magnetic semiconductorsy, Acta Phys. Pol. A 122, 1052-1055 (2012) ⇒ link
   69. M. Abram, J. Kaczmarczyk, J. Jędrak, and J. Spałek, Statistically-consistent mean-field approach to t-J-U model: Antiferromagnetism versus superconductivity, AIP Conf. Proc. 1485, 276-280 (2012)
    ⇒ link
   70. M. M. Wysokiński, J. Jędrak, J. Kaczmarczyk, and J. Spałek, Magnetic and thermodynamic properties of correlated fermions - application to liquid 3He, AIP Conf. Proc. 1485, 319-323 (2012) ⇒ link
   71. J. Spałek and D. Goc-Jagło, On Strongly Correlated Quantum Matter Paradigm: Magnetism - Superconductivity Redux, Phys. Scr. 86 048301, pp. 1-8 (2012) ⇒ link
   72. M. Zegrodnik and J. Spałek,  Coexistence of spin-triplet superconductivity with magnetic ordering in an orbitally degenerate system: Hartree-Fock-BCS approximation revisited, Phys. Rev. B 86, 014505, pp. 1-14 (2012) ⇒ link
   73. J. Spałek,  Theory of Unconventional Superconductivity in Strongly Correlated Systems: Real Space Pairing and Statistically Consistent Mean-Field Theory - in Perspective, Acta Phys. Pol. A 121, 764-784 (2012) ⇒ link; arXiv: 1202.2833 [cond.-mat.str-el] ⇒ link
   74. M. Zegrodnik and J. Spałek, Coexistence of Spin-Triplet Superconductivity with Antiferromagnetism in Orbitally Degenerate System: Hartree-Fock Approximation, Acta Phys. Pol. A 121, 801-804 (2012) ⇒ link
   75. O. Howczak and J. Spałek, Anderson lattice with explicit Kondo coupling revisited: metamagnetism and the field-induced suppression of the heavy fermion state, J. Phys.: Condensed Matter 24, 205602, pp. 1-14 (2012) ⇒ link
   76. H. Bednarski and J. Spałek, Bound-magnetic-polaron molecule in diluted magnetic semiconductors, J. Phys.: Condensed Matter 24, 235801, pp. 1-13 (2012) ⇒ link
   77. M. Zegrodnik, J. Spałek, Spin-triplet pairing induced by Hund’s rule exchange in orbitally degenerate systems: Hartree-Fock approximation, Acta Phys. Polon. A, 121, 1051-1055 (2012) ⇒ link
   78. J. Kaczmarczyk, M. Sadzikowski, and J. Spałek, Conductance spectroscopy of a correlated superconductor in a magnetic field in the Pauli limit: Evidence for strong correlations, Phys. Rev. B 84, 094525 (2011); ⇒ link
   79. J. Kaczmarczyk and J. Spałek, Coexistence of antiferromagnetism and superconduvtivity wit t-J model with strong correlations and nonzero spin polarization, Phys. Rev. B 84, 125140, pp. 1-10 (2011) ⇒ link
   80. J. Jędrak, J. Kaczmarczyk, and J. Spałek, Statistically-consistent Gutzwiller approach and its equivalence with the mean-field slave-boson method for correlated systems, arXiv: 1008.0021 ⇒ link
   81. J. Spałek, Exchange interaction as the source of superconducting pairing in correlated systems: a brief overview, J. Phys.: Conf. Series 303, 012108, pp. 1-16 (2011) ⇒ link
   82. J. Spałek and A. Ślebarski, What makes a Kondo insulator/semiconductor?, J. Phys.: Conf. Series 273, 012055, pp. 1-4 (2011) ⇒ link
   83. J. Kaczmarczyk, M. Sadzikowski, and J. Spałek, Andreev reflection between a normal metal and the FFLO superconductor II: a self-consistent approach, Physica C 471, 193-198 (2011) ⇒ link
   84. J. Jędrak and J. Spałek, Renormalized mean-field t-J model of high-Tc superconductivity: comparison with experiment, Phys. Rev. B 83, 104512, pp. 1-7 (2011) ⇒ link
   85. J. Kaczmarczyk and J. Spałek, Superconductivity in a correlated system of quasiparticles with spin-dependent masses, in Lectures on the Physics of Strongly Correlated Systems XIV, AIP Conf. Proceedings vol. 1297, pp. 422-427 (2010)⇒ link
   86. ... wcześniejsze prace, patrz strona Zakładu

   Publikacje popularno-naukowe

   1. J. Spałek, Kot czy kod Schrödingera? Na marginesie rocznicy fundamentalnego odkrycia, Postępy Fizyki, 64, 1 (2013), pp. 12-16
   2. J. Spałek, Emergentność w Prawach Przyrody i Hierarchiczna Struktura Nauki, Postepy Fizyki 63, 1, pp. 8-18, (2012)
   3. J. Spałek, Garść reminiscencji z okresu pionierskiego, Ze zjazdów i konferencji, Postępy Fizyki, vol. 57, 5, pp. 233-234 (2006)
   4. J. Spałek, Statystyka Natansona-Bosego-Einsteina ? Krytyczne tak, Postępy Fizyki, 56, 4, pp. 146-153 (2005).
   5. J. Spałek, Czy fizyka jest modelową nauką opisu świata ?, Alma Mater,
   6. J. Spałek, Wyzwania przyrodnika, Alma Mater, 62, pp. 47-48 (lato 2004)
   7. J. Spałek, Na kampusie Purdue, Alma Mater, 48, pp. 26-27 (luty 2003)
   8. J. Spałek, Na drodze do nanoświata, Alma Mater, 47, 7-8 (styczeń 2003)
   9. J. Spałek, Nagroda Nobla z fizyki 2003, Foton 83, pp. 39-41 (Zima 2003)
   10. J. Spałek, Od atomu do cieczy kwantowej, Serwis Informacji Naukowo-Technicznej KBN, 4(9), str. 3 (2002)
   11. J. Spałek, Ciecze kwantowe wczoraj i dziś, Postępy Fizyki, tom dodatkowy 53D, pp. 22-35 (2002)
   12. J. Spałek, Czy fizyka ma szansę w XXI wieku ?, Postępy Fizyki, 53, zeszyt 1, pp. 19-25 (2002)
   13. J. Spałek, Świat skorelowanych fermionów: lokalizacja Motta i ciecze kwantowe superciężkich kwazicząstek, Postępy Fizyki, 51, zeszyt 1, 1 - 15 (2000).
   14. J. Spałek, Jednostki mają służyć fizyce, Postępy Fizyki, 51, zeszyt 5, 272 - 3 (2000)

   Wybrane referaty zaproszone (2005-2018)

   • Unconventional superconductivity in strongly correlated electronic materials - on examples, 21th International Seminar On Physics And Chemistry Of Solids (ISPCS21), 10-13.06.2018, Częstochowa, wykład otwierający konferencję
   • Realistic estimate of physical properties for selected unconventional superconductors: Real space pairing and variational solution, 10-14.09.2018, Ustroń
   • Spin-triplet superconducting phases at the border of ferromagnetic transitions: The case of: UGe2, 48?mes Journées des Actinides (JdA2018), 21-24.03.2018, Portugalia
   • Spin-triplet superconducting phase of ferromagnetic UGe2: An example of Hund metal, The 21st International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, 25-30.03.2018, Wiedeń, Austria
   • To localize or not to localize: Remarks on dual behavior of strongly correlated electrons, 11.07.2018, Wrocław
   • Universal properties of high-temperature superconductors from real-space pairing, XVIII National Conference on Superconductivity, 8-13.10.2017, Krynica Morska, wykład otwierający konferencję
   • The world of strongly correlated fermions: Beyond the Landau Fermi-liquid picture, 44 Congress of the Polish Physical Society (Zjazd Fizyków Polskich), 11-15.09.2017, Wrocław, Poland, wykład plenarny
   • Many-particle physics: From Smoluchowski to the quantum strongly correlated matter; XXXVI Dynamical Properties of Solids DyProSo2017; 27-31.08.2017, Kraków, Poland; wykład otwierający konferencję
   • SCES’2017 Summary: Theory; International Conference on Strongly Correlated Electron Systems; 17-21.07.2017, Prague, Czech Republic; wykład plenarny podsumowujący konferencję
   • Universal properties of high-temperature superconductors from real-space pairing: Comparison with experiment; The European Conference: Physics of Magnetism 2017 PM'17; 26-30.06.2017, Poznań, Poland; wykład plenarny
   • From Mott or Kondo Semiconductor to Unconventional Superconductor: Emergence of Strongly Correlated Quantum Matter on Examples; 46th International School & Conference on the Physics of Semiconductors; 17-23.06, 2017, Szczyrk, Poland, wykład plenarny
   • Classical and quantum criticalities and spin-triplet pairing in UGe2: A simple (single) uni?ed picture of correlated states; Quantum Criticality & Novel Phases 2017; 26.02-1.03.2017, Berlin, Germany, wykład plenarny
   • On the nature of 4f electrons within Anderson lattice model: Gutzwiller wave function solution; The Sixth International Workshop on the Dual Nature of f-Electrons; 6-10.06.2016, Idaho Falls, USA; plenary talk
   • The t-J-U-V model of high-Tc superconductivity: Full Gutzwiller wave function solution and quantitative comparison to experiment; International Conference on Strongly Correlated Electron Systems SCES2016; 8–13.05.2016, Hangzhou, China; oral talk
   • t-J model or not t-J model; Correlations and Coherence at Different Scales 2016; 4-9.09.2016, Ustroń, Poland; wykład zaproszony
   • Correlation-induced d-wave superconductivity within Anderson-Kondo lattice model: A fully microscopic approach; International Conference of Magnetism ICM2015; 5-11.07.2015, Barcelona, Spain; invited lecture
   • Theory of high-Tc superconductivity: Beyond renormalized mean field theory and comparison to experiment; International Conference Materials and Mechanisms of Superconductivity M2S HTSC 2015; 23-28.08.2015, Geneva, Switzerland; plenary (keynote) talk
   • Exact diagonalization-ab initio approach to correlated electronic systems: The method and examples from nanophysics; Advanced Research Workshop: Nanomaterials for security, NATO; 30.08-3.09.2015, Odessa, Ukraine; invited lecture
   • Strongly correlated quantum matter: unusual quasiparticles and real space pairing; 18th Conference of Czech and Slovak Physicists with participation of Hungarian and Polish Physical Societies; 16-17.09.2014, Olomouc, Czech Republic; wykład plenarny
   • Real space pairing in high temperature superconductors and heavy fermions: Beyond renormalized mean-field theory and comparison to experiment; Physics of Magnetism 2014 (PM'14); 23-26.06.2014, Poznań, Poland; wykład plenarny
   • Variational Approach to Unconventional Superconductivity: From Theory to Experiment; Workshop on Gutzwiller Wave Functions and Related Methods; 16-19.06.2014, Valence, France; wykład zaproszony
   • Intrinsic Versus Extrinsic Strongly Correlated Magnetic Superconductors; CSMAG'13, 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism; 19-21.01.2013, Kosice, Slovakia; wykład zaproszony
   • Critical Electronic Properties of Correlated Metals; 4th Polish Forum: SMART ENERGY conversion & storage; 3.10.2013, Krynica, Poland; wykład zaproszony
   • 50 years of the Hubbard model: From magnetism to unconventional superconductivity and back; XVI National Conference on Superconductivity; 7-12.10.2013, Zakopane, Poland; wykład zaproszony
   • From magnetism to superconductivity: A unified approach to high Tc and heavy fermion systems; 10th Prague Colloquium on f-Electron; 21-24.08.2012, Prague, Czech Republic, wykład zaproszony
   • Pairing by Kondo interaction and magnetic phases in Anderson-Kondo lattice model: statistically consistent renormalized mean feld theory; QCNP12 Quantum Criticality and Novel Phases; 26-30.08.2012, Dresden, Germany; wykład zaproszony
   • t-J model for strongly correlated electrons: Coexistence of antiferromagnetism and unconventional superconductivity; JEMS 2012 Joint European Magnetic Symposia; 10-14.09.2012, Parma, Italy; oral talk
   • Superconductivity in strongly correlated systems: comparison to experiment, wykład plenarny, European Conference on Physics of Magnetism, Poznań, 2011
   • Renormalized mean field approach to high-temperature superconductivity: comparison to experiment, wykład zaproszony, Moscow International Symposium on Magnetism, Rosja, 2011
   • Emergent Character of the Laws of Nature and Hierarchical Structure of Science, wykład plenarny (i prowadzacy dyskusję plenarną), SHP – Humboldt Kolleg: How Science Spies on and Technology Imitates Nature, Gdańsk, 2011
   • From atoms to the nanoworld, wykład plenarny, International Conference: Science, Technology, and Higher Education in Conceptual Age, Kraków, 2011
   • Emergent Character of the Laws of Nature and Hierarchical Structure of Science, specjalny wykład zaproszony, Center for Science of Information, Purdue University, USA, 2011 (z wykładu i prezentacji został nakręcony film)
   • Exchange interaction as the source of pairing in correlated electron systems wykład plenarny, Joint European Magnetic Symposia (JEMS 2010), Kraków, 2010
   • Exchange-interaction induced pairing in strongly correlated systems: a statistically consistent mean-field approach, wykład plenarny, 14th Czech and Slovak Conference on Magnetism, Koszyce, Słowacja, 2010
   • Wykłady i ćwiczenia, European School of Magnetism, Timisoara, Rumunia, 2010
   • Exchange-interaction induced pairing in strongly correlated systems: A statistically consistent mean-field approach for t-J model and Kondo-type pairing, wykład zaproszony, International School of Theoretical Physics "Correlations and Coherence at Different Scales", Ustroń, 2010
   • Superconducting states in strongly correlated systems with nonstandard quasiparticles and real space pairing: an unconventional Fermi-liquid limit, wykład zaproszony, International Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", Lwów, Ukraina, 2009
   • Exact diagonalization - ab initio approach to correlated fermion systems, referat zaproszony, International Workshop on DMFT and Related Methods, Drezno, 2009
   • FFLO state for nonstandard quasipartlicles", wykład zaproszony, COST P-16 (ECOM) MEETING: Emergent Behaviour in Correlated Systems: Present and Prospects, Kraków, 2009
   • Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov superconducting state of paired quasiparticles with the spin dependent masses, wykład zaproszony, International Workshop & Conference: Concepts in Electronic Correlation, Hvar, Chorwacja, 2008
   • Superconductivity is hot, specjalny wykład plenarny, International Conference of Physics Students (ICPS), Kraków, 2008
   • Verwey transition in magnetite at high pressure: A new quantum critical point at the metallization?, wykład plenarny, General Workshop of the COST P16 - ECOM Action, Santander, Hiszpania, 2008
   • Superconductivity with the spin-dependent mass of quasiparticles: BCS, Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov state, and Ginzburg-Landau functional, wykład zaproszony, International Conference EASTMAG, Kazań, Rosja, 2007
   • Unusual properties of heavy electrons, wykład zaproszony, International Conference Journees des Actinides, Sesimbra, Portugalia, 2007
   • The combined exact-ab initio approach and its application to correlated electronic states and Mott-Hubbard localization in nanoscopic systems, wykład zaproszony, Mott Centennial Conference, University of Cambridge, 2006
   • From information driven society to curiosity driven society of EU, wykład plenarny, (i udział w dyskusji panelowej), International Conference: The Science and Education in Europe - New possibilities and barriers, Toruń, 2006
   • Spin-split masses and critical behavior of almost localized narrow-band and heavy-fermion systems, wykład zaproszony, International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES), Vienna, Austria, 2005
   • Magnetic properties of almost localized fermions revisited: spin dependent masses and quantum critical behavior, wykład plenarny, European Conference on Physics of Magnetism, Poznań, 2005

   Wybrane wcześniejsze referaty zaproszone

   • International Conference of Magnetism, San Francisco, USA, 1985
   • International Conference of Condensed Matter Division, European Physical Society, Regensburg (1993) and Pisa (1996)
   • From atoms to nanoworld, wykład plenarny (and member of discussion panel) at 6th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, Kraków, 2004
   • Wykłady plenarne, Zjazdy Polskiego Towrzystwa Fizycznego: Poznań, Toruń, Warszawa, Szczecin

   Członkostwo w polskich i międzynarodowych organizacjach naukowych

   • Polskie i Europejskie Towarzystwa Fizyczne, członek
   • American Physical Society, członek
   • Chairman, East-West Coordination Committee, European Physical Society, 1991-1994
   • Rada Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2004-2010

   Uczestnictwo w komitetach naukowym konferencji międzynarodowych

   • Chairman, International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES’2002)
   • Co-chairman, International School of Theoretical Physics, Zakopane, 1995 i 2000
   • Chairman, International Conference: Joint European Magnetism Symposia (JEMS’2010)
   • Członek Komitetu Naukowego, Int. Conf. on Strongly Correlated Electron Systems (SCES) od prawie 20. lat
   • Członek Komitetu Programowego, European Conf. on Magnetism (co drugiej konferencji z serii)
   • Chairman of two COST Project meetings: Poznań (2006), Kraków (2009)
   • Członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej: Acta Phys. Polonica A
   • Członek Komitetu Naukowego, International Conference: Joint European Magnetism Symposia (JEMS), od 2010
   • Członek Rad Naukowych: Instytutu Fizyki PAN, Warszawa oraz Instytutu Fizyki Molelularnej PAN, Poznań (2007-2010)
   • Główny Koordynator Projektu Krajowych Naukowych Osrodków Wiodących (KNOW), 2010-2011
   • Chairman Narodowej Konferencji Nadprzewodnictwa i Układów Skorelowanych, 2013
   • Co-chairman Szkoły Fizyki Teoretycznej, Zakopane, 2013
   • Członek Rady Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMIN), Kraków, od 2010

   Zainteresowania

   • muzyka symfoniczna
   • wycieczki górskie
   • poezja