MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ -- Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej
THE MYSTERY OF THE PASSION OF CHRIST -- Holy Week in Kalwaria Zebrzydowska
fot./photo ©1995 Jacek Witaliński


Niedziela Palmowa. Chrystus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy.
"tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw" (J 12, 12)

Palm Sunday. Christ riding an ass arrives in Jerusalem.
"The next day a great crowd who had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him" (J 12, 12)
Wielka Środa. Chór pielgrzymów jerozolimskich.
"Jerozolimo, chwal Pana nad Pany,
Ramieniem Jego mur twój opasany.
Górny Syjonie, chwal swojego Boga,
Żadna cię przy Nim nie obejdzie trwoga" (Ps. 147).

Holy Wednesday. The Choir of Jerusalem's Pilgrims.
"Praise the Lord, o Jerusalem! (...)
For he strengthens the bars of your gates; (...)
Praise your God, o Zion! (...)
He makes peace in your borders" (Ps 147)

Wielka Środa. Uczta u Szymona.
"Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta (...) i wylała Mu olejek na głowę" (Mt 26, 6-7).

Holy Wednesday. The Feast in the house of Simon.
"Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, a woman came up to him (...) and poured (the) ointment on his head" (Mt 26, 6-7).

Wielki Czwartek. Chrystus z Apostołami udaje się do Ogrójca.
Przedstawienie scen Męki Pańskiej na Kalwaryjskich Dróżkach początkami sięga połowy XVII w.

Maundy Thursday. Christ and the Apostles proceed to Gethsemane.
The presentation of the scenes of the Passion of Christ dates back to the first half of the 17th century.
Wielki Czwartek. Pocałunek Judasza.
"Nadszedł Judasz (...) przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj, Rabbi! i pocałował Go" (Mt 26, 49).

Maundy Thursday. Judas' kiss.
"Judas came (...) And he came up to Jesus at once and said 'Hail, Master' And he kissed him" (Mt 26, 49).

Wielki Czwartek. Pojmanie Chrystusa.
"... podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go" (Mt 26, 50).

Maundy Thursday. The seizure of the Christ.
"Then they came up and laid hands on Jesus and seized him" (Mt 26, 50).

Wielki Czwartek. W drodze na sąd Wysokiej Rady.
"Jezusa zaprowadzili najpierw do Annasza" (J 18, 13).

Maundy Thursday. On the way to the trial at the High Court.
"First they led him to Annas" (J 18, 13).

Wielki Czwartek. Wysoka Rada.
"Zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi" (Mt 26, 57).

Maundy Thursday. The council of the chief priests.
"Then those who had seized Jesus led him to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elder had gathered" (Mt 26, 57).

Wielki Piątek. Widok rzeszy wiernych zgromadzonych przy Ratuszu Piłata.
Główne role w Misterium obsadzone są przez kleryków Wyższego Seminarium OO. Bernardynów. Inne role grają przedstawiciele pielgrzymów kalwaryjskich.

Good Friday. The scene presenting throngs of the faithful gathered around Pilate's praetorium.
The main parts of the Mystery are taken by the seminarists of the franciscan order (OFM). Other parts are played by the representatives of the Calvarian pilgrims.
Wielki Piątek. Droga Krzyżowa -- Weronika.
"Dobry uczynek spełniła względem mnie" (Mt 26, 10).

Good Friday. The Way of the Cross -- Veronica.
"For she has done a beautiful thing to me" (Mt 26, 10).

Wielki Piątek. Droga Krzyżowa -- Upadek Chrystusa.
"A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce, zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota" (J 19, 17).

Good Friday. The Way of the Cross -- Christ's Fall, laden with the cross.
"And he went out, bearing his own cross to the place called the place of a skull, which is called in Hebrew Gol'gotha" (J 19, 17).

Wielki Piątek. Droga Krzyżowa -- Spotkanie z Matką Bolesną.
"Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena" (J 19, 25).

Good Friday. The Way of Cross -- meeting our Lady of Sorrows.
"But standing by the cross of Jesus were his mother, and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene" (J 19, 25).


Zdjęcia i teksty za wydawnictwem / Photographs and text after the booklet : "Misterium Męki Pańskiej. Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej" ISBN: 83-86736-00-3
PWW "Zet" Wrocław 1995, na zlecenie OO. Bernardynów
Kolejnoœć zdjęć zmienił, korektę tekstów przeprowadził i zredagował / Order of scenes changed, text corrected and edited
HTML ©1998 Jerzy F. Gierula